اهداف و خط مشی

 شرکت پشتیبان امین نقش جهان سازمانی خدماتی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با هدف بنیادی ارائه خدمات پشتیبانی و تجاری سازی به شرکت های دانش بنیان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مستقر در پارک علم و فناوری شیخ بهایی می باشد که سیستم مدیریت کیفیت خود را مبتنی خط مشی زیر برنامه ریزی نموده است:

نوآوری و مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی با رویکرد افزایش کیفیت و کمیت خدمات با ارزش افزوده.

تمرکز بر توسعه خدمات در حوزه های تجاری سازی و پشتیبانی و رضایت مشتریان.

چابک سازی سازمان در ارائه خدمات تجاری سازی و پشتیبانی.

پیاده سازی و توسعه سیستم های اطلاعاتی، مدیریتی و گسترش ارتباطات و هم افزایی و تعاملات موثر با شرکت های دانش بنیان با به کارگیری تکنولوژی های روز.

پیشگیری از بیماری و حفظ و ارتقاء سلامت روحی و جسمی کارمندان و کارشناسان.

ایجاد فرهنگ بهبود مستمر و توجه به اثر بخشی در سیستم مدیریت کیفیت.

شرکت پشتیبان امین نقش جهان در طول یک سال اخیر تمام تلاش خود را در جهت شناسایی مشکلات مدیریتی شرکت های نوپا و در حال رشد نموده است و در این راستا به عنوان یک مشاور دلسوز همیشه در کنار آنها بوده و از ارائه هر کمکی دریغ ننموده است.

X