رزومه

۱- شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان (امور مالی ۱۳۹۵-۱۳۹۴)
۲- شرکت پیشران زمهریر (امور مالی ۱۳۹۵-۱۳۹۴-۱۳۹۳)
۳- شرکت آریا پلیمر پیشگام (امور مالی ۱۳۹۴)
۴- شرکت راه سبز چهلستون (امور مالی ۱۳۹۴)
۵- شرکت پژواک طرح ایرانیان (امور مالی ۱۳۹۵-۱۳۹۴-۱۳۹۳)
۶- شرکت پایا فام (امور مالی ۱۳۹۴)
۷- شرکت اکسیر دانش (امور مالی ۱۳۹۴)
۸- شرکت نانو فراز سپاهان (امور مالی ۱۳۹۵-۱۳۹۴-۱۳۹۳)
۹- شرکت سفیر سبز اصفهان (مشاور مالی)
۱۰- شرکت نانو تارپاک ( امور مالی ۱۳۹۴)
۱۱- شرکت رز فام پردیس (امور مالی۱۳۹۴-۱۳۹۳)
۱۲- شرکت افشید دانش (امور مالی ۱۳۹۵-۱۳۹۴)
۱۳- شرکت ایده پردازان آموزش (امور مالی۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵)
۱۴- شرکت مهندسی کویر خودرو (امور مالی۱۳۹۴)
۱۵- شرکت مهندسی ستراک طرح اسپادانا (امور مالی۱۳۹)
۱۶- شرکت ثمین آب (امور مالی ۱۳۹۵-۱۳۹۴)
۱۷- شرکت مهندسی فناوری آلتون (امور مالی ۱۳۹۵-۱۳۹۴)

۱- شرکت آریا پلیمر پیشگام (در حال اخذ پروانه ساخت)
۲- شرکت سفیر سبز اصفهان (اخذ پروانه ساخت تا اخذ پایان کار، ساخت ساختمان مستقر در شهرک)
۳- شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان (تعمیرات ساختمانی)
۴- شرکت چینود (در حال اخذ پروانه ساخت)

۱- شرکت آریا پلیمر پیشگام (خدمات بیمه مسئولیت)
۲- شرکت سفیر سبز اصفهان (خدمات بیمه مسئولیت)
۳- تعدادی از پرسنل شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان (خدمات بیمه شخص ثالث و بدنه)
۴- شرکت سبک بتن پرتیکان (خدمات بیمه مسئولیت)
۵- شرکت راه سبز چهلستون (خدمات بیمه شخص ثالث و بدنه)
۶- شرکت مهندسی تواتر سپاهان (خدمات بیمه شخص ثالث)

۱- شرکت آریا پلیمر پیشگام (خدمات بیمه مسئولیت)
۲- شرکت سفیر سبز اصفهان (خدمات بیمه مسئولیت)
۳- تعدادی از پرسنل شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان (خدمات بیمه شخص ثالث و بدنه)
۴- شرکت سبک بتن پرتیکان (خدمات بیمه مسئولیت)
۵- شرکت راه سبز چهلستون (خدمات بیمه شخص ثالث و بدنه)
۶- شرکت مهندسی تواتر سپاهان (خدمات بیمه شخص ثالث)

۱- شرکت نانو فراز سپاهان (امور ثبتی)
۲- شرکت هوا کشت آریا (امور ثبتی)
۳- شرکت افشید دانش (امور ثبتی)
۴- شرکت آبنوس ستبر آریان (امور ثبتی)
۵- شرکت ایده پردازان آموزش (امور ثبتی)
۶- شرکت مانا قطعه سپاهان (امور ثبتی)
۷- شرکت فن آور پویا سپاهان (امور ثبتی)
۸- شرکت پاد مهراز گردون (امور ثبتی)
۹- هوشمند پرداز ساینا (امور ثبتی)
۱۰- شرکت سامانه تولید سپاهان (امور ثبتی)
۱۱- شرکت دانش سپهر نوین (امور ثبتی)
۱۲- شرکت گیتی پترو جی (امور ثبتی)

1-شرکت مدبر صنعت (سرویس ایاب و ذهاب)
۲-تعدادی از پرسنل شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان (سرویس ایاب و ذهاب)
۳-پرسنل سایر شرکت های مستقر
۴-تامین سه دستگاه سرویس ایاب و ذهاب برای شرکت بهیار صنعت

1-شرکت نانو فراز سپاهان (فروش محصول)
۲-شرکت سفیر سبز اصفهان (فروش محصول)
۳-شرکت نانو تار پاک (فروش محصول ماسک نانو پاک صنعتی و بهداشتی)
۴-شرکت کامور (فروش محصول در فروشگاه نید شاپ)
۵-شرکت نانو لوتوس (فروش محصول)

1-شرکت سهند صنعت پارتیکان (مشاوره مدیریت)
۲-شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان (منابع انسانی)
۳-شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا (پیاده سازی سیستم های مدیریت)
۴-شرکت راه سبز چهلستون (پیاده سازی سیستم های مدیریت)

1-شرکت پایا هیدرولیک (اجاره لیفتراک)
۲-شرکت فراکوش (اجاره لیفتراک)
۳-شرکت مدبر صنعت (اجاره لیفتراک)

1-شرکت کاشفان نیلفام (مشاوره حقوقی)

1-شرکت فرا تحقیق سپاهان (تامین نیازهای مواد غذایی و بهداشتی)

X