قابلیت ها و توانمندی ها

ارائه نرم افزارهای ارتباط با مشتریجدیدترین نرم افزارهای CRM را از ما بخواهید.
تنظیم دفاتر مالیتنظیم و حسابداری و حسابرسی انواع دفاتر مالی شرکتهای دانش بنیان
خدمات نقلیهارائه سرویس ایاب و ذهاب برای شرکتهای دانش بنیان با انواع وسیل نقلیه
ارائه خدمات رفاهی سیستم کارکنانارائه انواع خدمات رفاهی، درمانی برای کارکنان شرکتهای دانش بنیان
امور سیستم هامدیریت منابع انسانی HRM با برنامه های بروز
X