مجوز ها و افتخارات

مجوز های اخذ شده

شرکت پشتیان امین فعالیت حرفه ای خود را با صدور و کسب مجوزهای مربوطه آغاز کرده است

تاییدیه اداره کار

اخذ تایید صلاحیت و مجوز فعالیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

افتخارات کسب شده

شرکت پشتیان امین در دوره کم فعالیت توانسته است به افتخارات مهمی دست یابد

هیات مدیره شرکت های دانش بنیان

عضویت در هیات موسس و هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان
عضویت در شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

X