منابع انسانی

یکی از فعالیت های عمده شرکت پشتیبان امین تامین نیرو و منابع انسانی شرکت ها و استخدام و بکارگیری برخی از نیروها و ارگان های دولتی و غیر دولتی می باشد.

منابع انسانی

در این حوزه مهمترین قرارداد استخدام و بکار گیری تعدادی از نیروهای مورد نیاز شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان می باشد. در این زمینه مجوز لازم از انجمن صنفی شرکت های خدماتی اخذ گردیده است.

X