امورمالی ومالیاتی

یکی از فعالیت های شرکت پشتیبان امین نقش جهان انجام امور مالی و مالیاتی می باشد:

 •  تنظیم دفاتر مالی
 • طراحی و اجرای کدینگ حسابداری و مراکز هزینه
 • سیستم حقوق و دستمزد (بر اساس قوانین اداره کار، بیمه تامین اجتماعی و اداره دارایی)
 • سیستم انبار (چیدمان و کدینگ انبار)
 • سیستم اموال (شناسایی، کدینگ و برچسب اموال)
 • سیستم خزانه داری و صندوق
 • سیستم بهای تمام شده و صنعتی
 • تنظیم صورتجلسات مجامع عادی و فوق العاده سهامداران
 • نظارت بر اجرای فرایند مالی و تنظیم گزارشات مدیریت (گزارش به هیات مدیره و مجمع)
 • تنظیم صورتهای مالی
 • تنظیم گزارشات مورد درخواست اداره دارایی

  شامل اظهارنامه های ارزش افزوده، اظهارنامه عملکرد گزارشات فصلی خرید و فروش فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر) و جدول گردش مواد و محصول

 • تنظیم لیست بیمه حقوق و دستمزد
 • طراحی و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعملهای شرکت (معاملات، مالی، تنخواه، اموال، انبار، حقوق و دستمزد، ماموریت)
 • مشاوره در خصوص عقد انواع قراردادهای تجاری و پرسنلی
 • مشاوره در زمینه قوانین کار و امور اجتماعی، قوانین بیمه تامین اجتماعی، قوانین سازمان امور مالیاتی
X